Zgłoszenia serwisowe
sign

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MARKOR

zwany „Regulaminem” z dnia 01 marca 2021 roku

 

 • 1. Postanowienia ogólne.
 1. Strony określają w Regulaminie ogólne warunki i zasady sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego, jak i warunki świadczenia nieodpłatnych usług drogą elektroniczną. 
 2. Sklep internetowy www.markor.pl („Sklep Internetowy”) jest prowadzony przez Pana Marka Koryczana prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Markor Sp. z o. o., z siedzibą w Gdańsku (80-299) przy ul. Feniksa nr 11, wpisanego do CEIDG RP, posiadający numer NIP: 5842835736 („Sprzedawca”). 
 1. Sklep Internetowy jest platformą teleinformatyczną (systemem informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Towarów) umożliwiającą Użytkownikom oraz klientom niebędącym Użytkownikami zapoznanie się z Towarami Sprzedawcy, ich cenami i dostępnością, zawarcie Umowy Sprzedaży, jak również zamieszczanie treści na zasadach określonych w Regulaminie. 
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego przez Użytkownika jest możliwe pod warunkiem spełnienia minimalnych wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca.
 3. Zaakceptowanie Regulaminu jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu utworzenia Konta, złożenia Zamówienia lub zawarcia Umowy Sprzedaży. 
 4. Regulamin Sklepu Internetowego został udostępniony Użytkownikom za pośrednictwem strony internetowej, nieodpłatnie, w formie umożliwiającej przeglądanie, pobranie utrwalenie i wydrukowanie Regulaminu.
 5. Treści przedstawione w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 • 2. Definicje.

W braku odmiennych postanowień przyjmuje się, że sformułowania z Regulamin mają następujące znaczenie: 

 1. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Hasło – unikalny, znany wyłącznie Użytkownikowi, ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalony samodzielnie przez Użytkownika;
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą (przedsiębiorcą) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; przepisy dotyczące konsumenta stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 4. Konto – panel administracyjny Użytkownika w Sklepie Internetowym umożliwiający wprowadzanie i zmianę niezbędnych danych Użytkownika, a także składanie Zamówień i zwieranie Umowy Sprzedaży; 
 5. Klauzule – oświadczenia co do stanu faktycznego i prawnego związanego z Użytkownikiem, jak również oświadczenia składane przez Użytkownika, na odpowiedniej podstronie Sklepu Internetowego, poprzez zaznaczenie wyboru w danym „checkboxie”, które są niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
 6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 7. Sprzedawca – Pan Marek Koryczan prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: MARKOR MAREK KORYCZAN, z siedzibą w Gdańsku (80-299) przy ul. Feniksa nr 11, wpisany do CEIDG RP, posiadający numer NIP: 5841061356;
 8. Towar – produkt zaprezentowany przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, w formie zaproszenia do zawarcia Umowy Sprzedaży, który może być przedmiotem Umowy Sprzedaży;
 9. Umowa Sprzedaży – umowa zawarta na odległość, pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem lub klientem niebędącym Użytkownikiem, na zasadach z Regulaminu, na mocy której Sprzedawca przenosi na Użytkownika lub klienta niebędącego Użytkownikiem własność Towarów, w zamian za cenę sprzedaży powiększoną o ewentualne koszty dodatkowe określone Regulaminem; 
 10. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, na rzecz której Sprzedawca świadczy usługi elektroniczne, jak również która zawiera ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży na podstawie złożonego Zamówienia;
 11. Zamówienie – wiążące oświadczenie woli Użytkownika, prowadzące do zawarcia Umowy Sprzedaży na warunkach wskazanych w Regulaminie, opisie Towaru i karcie gwarancyjnej (jeżeli udzielono).
 • 3. Świadczenie usług drogą elektroniczną.
 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Użytkowników i Klientów niebędących Użytkownikami nieodpłatne usługi elektroniczne w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w tym następujące usługi elektroniczne:
  1. możliwość utworzenia Konta;
  2. możliwość składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży;
  3. korzystanie z usług koszyka;
  4. przeglądanie treści zamieszczonych w Sklepie Internetowym przez Sprzedawcę.
 2. Poza usługami z ust. 1. powyżej Sprzedawca świadczy na rzecz Użytkowników następujące nieodpłatne usługi elektroniczne:
  1. podtrzymywanie sesji Użytkownika po zalogowaniu się do Konta;
  2. przechowywanie i udostępnianie Użytkownikowi historii Zamówień i zawartych Umów Sprzedaży.
 3. Zawarcie umowy o świadczenie usług elektronicznych pomiędzy Sprzedawcą i Użytkownikiem następuje w momencie założenia Konta w Sklepie Internetowym, po potwierdzeniu oświadczenia Użytkownika poprzez kliknięcie w link przesłany na adres mailowy podany przy rejestracji. Klient niebędący Użytkownikiem, w zakresie w jakim korzysta ze Sklepu Internetowego i usług z ust. 1. i 2. powyżej jest zobowiązany do przestrzegania Postanowień niniejszego Regulaminu. 
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawierana w języku polskim, na czas nieoznaczony. Wszelkie spory z przedmiotowej umowy będą rozpoznawane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Użytkownik oraz Klient niebędący użytkownikiem są zobowiązani do:
  1. podania w Zamówieniu oraz formularzu rejestrowym wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych;
  2. niezwłocznego aktualizowania podanych danych, a w szczególności w zakresie koniecznym do wykonania Umowy Sprzedaży lub świadczenia usług elektronicznych;
  3. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę zgodny z prawem oraz Regulaminem;
  4. niedostarczania i nieprzekazywania w Sklepie Internetowym jakichkolwiek treści zabronionych przez obowiązujące przepisy, a w szczególności treści naruszających prawa i dobra osobiste;
  5. modyfikowania w sposób nieuprawniony treści zamieszczonych w Sklepie Internetowym, a w szczególności opisów Towarów.
 6. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych w każdym czasie, bez wskazywania przyczyn i ponoszenia kosztów, poprzez przesłanie oświadczenia na adres markor@markor.com.pl.
 7. Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych, w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy wymaga formy dokumentowej i jest skuteczne z momentem wysłania go na adres Użytkownika podany przy rejestracji Konta w Sklepie Internetowym. 
 8. Sprzedawca może ograniczyć prawo Użytkownika lub Klienta niebędącego Użytkownikiem do korzystania ze Sklepu Internetowego w przypadku naruszenia Regulaminu, a w szczególności gdy:
  1. Użytkownik podał dane wprowadzające w błąd lub naruszył prawa i dobra osobiste osób trzecich;
  2. Użytkownik lub Klient niebędący Użytkownikiem kilkukrotnie składał Zamówienia lub zawierał Umowy Sprzedaży, od których następnie odstępował.
 9. Użytkownik oraz Klient niebędący Użytkownikiem mają prawo do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczna przez Sprzedawcę w terminie 14 (czternastu) dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości w świadczonych usługach. Reklamację zgłasza się za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres markor@markor.com.pl wraz ze wskazaniem krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz danych kontaktowych osoby składającej reklamację.
 10. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. 
 • 4. Konto.
 1. Przeglądanie treści i korzystanie z niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną, zgodnie z § 3. powyżej nie wymaga założenia Konta. Korzystanie z pełnej funkcjonalności Sklepu Internetowego wymaga rejestracji i założenia Konta. 
 2. Założenie Konta wymaga uzupełnienia udostępnionego formularza, poprzez wprowadzenie poprawnych danych Użytkownika, a w tym imienia i nazwiska lub nazwy lub firmy osoby prawnej, adresu rozliczeniowego oraz adresu dostawy, adresu poczty elektronicznej oraz ewentualnych numerów rejestrowych pozwalających na identyfikację. W zależności od charakteru Użytkownika (osoba fizyczna lub prawna oraz konsument lub Użytkownik niebędący konsumentem) Założenie Konta wymaga również zaakceptowania Klauzul. 
 3. Po potwierdzeniu rejestracji Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany przy rejestracji łącze aktywacyjne do potwierdzenia założenia Konta w Sklepie Internetowym. 
 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego i innych usług elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę wymaga spełnienia określonych warunków, a w tym:
  1. posiadania sprzętu spełniającego warunki techniczne, tj. przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Sklep Internetowy jest zoptymalizowany dla minimalnej rozdzielczości ekranu 320×568 pikseli;
  2. podania prawdziwych i aktualnych danych w formularzu rejestracyjnym, jak również ich bieżącej aktualizacji w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia usług przez Sprzedawcę; 
  3. przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów oraz korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny postanowieniami Regulaminu oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania usług udostępnianych przez Sprzedawcę.
 2. Dostarczanie treści o charakterze bezprawnym przez Użytkownika za pośrednictwem Sklepu Internetowego i zawartych w nim funkcjonalności jest zakazane. W szczególności zabronione jest dostarczanie treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 3. Sprzedawca nie odpowiada za przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane wystąpieniem okoliczności niezależnych od Sprzedawcy.
 • 5. Informacje o Towarach.
 1. Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Użytkownikowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Towaru. Wygląd Towaru na zdjęciach prezentowanych w Sklepie Internetowym może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Towaru wydawanego Kupującemu, które to różnice mogą wynikać między innymi z innych ustawień monitora Kupującego, warunków oświetlenia, itp. czynników związanych jedynie z używaniem Internetu do zakupów. Powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do udostępnionych w Sklepie Internetowym specyfikacji technicznych oraz oznaczeń marki i modelu danego Towaru. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Sprzedającego wobec Konsumenta.
 2. Treści prezentowane w Sklepie Internetowym, w zakresie odnoszącym się do Towarów, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Informacje o Towarach, udostępnione w formie zdalnej prezentacji Towarów i ich cen, mają charakter informacyjny i stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego. 
 3. Ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy, które zostaną podane jako osobna pozycja, w zależności od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika. Ceny dotyczą jednej sztuki produktu. 
 4. Sprzedawca nie prowadzi za pośrednictwem Sklepu Internetowego sprzedaży hurtowej Towarów, ani sprzedaży Towarów w celu ich dalszej odsprzedaży. 
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Uprawnienie to nie wpływa na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie przedmiotowych zmian. 
 2. W przypadku wątpliwości ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje w Sklepie Internetowym poczytuje się za zaproszenie do zawarcia umowy, a nie za ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 
 3. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień, promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu.
 • 6. Zamówienia. Sprzedaż.
 1. Użytkownik lub klient niebędący użytkownikiem przystępują do negocjacji w zakresie zawarcia Umowy Sprzedaży poszczególnych Towarów składając Zamówienie. Zamówienie będzie zawierać co najmniej następujące szczegóły:
  1. rodzaj, typ i model Towaru;
  2. ilość sztuk i dodatkowe wyposażenie;
  3. sposób dostawy. 
 1. Zamówienia składa się za pośrednictwem Konta lub bez rejestracji, przy pomocy udostępnionych funkcjonalności Sklepu Internetowego („Kup Teraz”). 
 2. Zamówienia można składać 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, przez cały rok kalendarzowy. Zamówienia złożone po godzinie 16:00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane w pierwszym dniu roboczym następującym po dacie złożenia Zamówienia. Usługa składania Zamówienia może być niedostępna w okresie konserwacji lub awarii Sklepu Internetowego. 
 3. Złożenie Zamówienia wymaga ponadto podania podstawowych danych kontaktowych, a w tym imienia i nazwiska lub nazwy lub firmy przystępującego do negocjacji, adresu e-mail, adresu dostawy Towarów oraz odpowiednio numeru NIP lub KRS, w przypadku gdy zamawiającym jest przedsiębiorca. Użytkownik lub Klient niebędący Użytkownikiem potwierdzają, w momencie złożenia Zamówienia, zapoznanie się z Regulaminem poprzez złożenie oświadczenia, tj. zaznaczenie odpowiednich Klauzul. Użytkownik lub Klient niebędący Użytkownikiem, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, potwierdzają status Konsumenta poprzez zaznaczenie odpowiedniej Klauzuli.
 4. W przypadku niezaznaczenia Klauzuli przez Konsumenta przedsiębiorcę o posiadanym statusie Konsumenta Sprzedawca przyjmuje, że Kupujący nie korzysta z uprawnień przysługujących mu jako Konsumentowi zgodni z obowiązującymi przepisami.
 5. Złożenie zamówienia wymaga ponadto zaakceptowanie Regulaminu poprzez zaznaczenie Klauzuli zapoznania się z Regulaminem. Regulamin jest udostępniany przy złożeniu Zamówienia, w wiadomości e-mail, w formie hiperłącza do Regulaminu, umożliwiającego zapisanie go przez Użytkownika lub 
 6. Potwierdzenie oferty poprzez Użytkownika lub Klienta niebędącego Użytkownikiem następuje w momencie zaznaczenia funkcjonalności „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Cena oferowana przy Towarze jest wiążąca z chwilą złożenia Zamówienia. 
 7. W przypadku, gdy realizacja Zamówienia nie będzie możliwa zgodnie z jego treścią, Sprzedawca bez zbędnej zwłoki (pocztą elektroniczną lub telefonicznie) poinformuje Użytkownika lub Klienta niebędącego Użytkownikiem o przedmiotowej okoliczności oraz zaproponuje:
  1. anulowanie Zamówienia oraz zwrot otrzymanych środków lub,
  2. anulowanie Zamówienia w części, która jest niemożliwa do zrealizowania lub,
  3. zmianę Zamówienia poprzez uwzględnienie innych Towarów. 
 8. Zamówienie uważa się za przyjęte przez Sprzedawcę w momencie zmiany statusu Zamówienia na „W trakcie realizacji”. Warunkiem przyjęcia (potwierdzenia) Zamówienia jest m.in. dostępność Towarów oraz zaksięgowanie ceny sprzedaży na rachunku Sprzedawcy. Zamówienie można anulować, nieodpłatnie, bez podania przyczyny, do chwili zawarcia Umowy Sprzedaży. 
 9. Odrzucenie oferty – Zamówienia – przez Sprzedawcę następuje poprzez przesłanie Użytkownikowi lub Klientowi niebędącemu Użytkownikiem wiadomości e-mail ze zmianą statusu na „Nieudane”. Brak otrzymania wiadomości e-mail potwierdzającej zmianę statusu Zamówienia na „W trakcie realizacji” w terminie 05 (pięciu) dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia uznaje się za równoznaczne z nieprzyjęciem oferty przez Sprzedawcę.
 10. Sprzedawca zwróci otrzymaną wpłatę w terminie do 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia anulowania Zamówienia przez Użytkownika lub Klienta niebędącego Użytkownikiem lub w przypadku braku potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę. 
 • 7. Płatności.
 1. Cena Towarów oraz wszelkie dodatkowe koszty i opłaty związane z Towarami, a w tym koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane, w formie osobnych pozycji, z uwzględnieniem waluty transakcji oraz należnego podatku, przed złożenia oferty zgodnie z § 6. ust. 5. powyżej.
 2. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności:
  1. przedpłata przy wykorzystaniu dostawcy usługi – Przelewy24;
  2. płatność za pobraniem.
 3. Sprzedawca nie dopuszcza możliwości zapłaty w całości lub w części za pobraniem, tj. po dostarczeniu Towarów do Użytkownika.
 4. Nieuiszczenie płatności wraz ze złożeniem Zamówienia, za wyjątkiem płatności z ust. 2. pkt 2) powyżej, jest równoznaczne z odstąpieniem od Zamówienia i wycofaniem oferty złożonej Sprzedawcy, co skutkuje anulowaniem Zamówienia przez Sprzedawcę z winy Użytkownika lub Klienta niebędącego Użytkownikiem. Anulowanie Zamówienia zostanie potwierdzone poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przy składaniu Zamówienia oraz ewentualny zwrot środków. 
 5. Zawarcie Umowy Sprzedaży i otrzymanie płatności przez Sprzedawcę zostanie udokumentowane fakturą, przesłaną na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub klienta niebędącego Użytkownikiem. 
 1. Użytkownik lub odpowiednio klient niebędący Użytkownikiem upoważniają Sprzedawcę do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106b ust. 3 oraz art. 106n Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).
 • 8. Dostawa.
 1. Dostawa Towarów jest możliwa jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 2. Sprzedawca zamieszcza w Sklepie Internetowym informację o szacowanym czasie oczekiwania. Na czas oczekiwania składa się czas na przekazanie potwierdzonego Zamówienia do realizacji (przygotowanie Towarów do wysyłki) oraz czas na dostarczenie Towarów. Czas realizacji Zamówienia jest liczony od momentu uznania konta Sprzedawcy zapłatą za zamówione Towary do momentu przekazania Towarów do dostawy i wynosi nie więcej niż 02 (dwa) dni robocze. Czas dostawy jest każdorazowo prezentowany w warunkach Zamówienia. 
 3. Z zastrzeżeniem odmiennego porozumienia ze Sprzedawcą lub warunków promocji, koszt dostawy ponosi Użytkownik lub Klient niebędący Użytkownikiem. 
 4. Wykonanie potwierdzonego Zamówienia następuje wyłącznie poprzez wysyłkę Towarów na adres podany przez Użytkownika przy składaniu Zamówienia za pośrednictwem przedsiębiorcy przewozowego współpracującego ze Sprzedawcą.
 1. W przypadku złożenia Zamówienia na kilka Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy wskazany termin.
 1. W przypadku zamówienia kilku Towarów Sprzedawca może podjąć decyzję o dostawie Towarów w osobnych przesyłkach, z tym zastrzeżeniem, że Użytkownik nie zostanie obciążony wyższym kosztem dostawy niż zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia.
 2. Czas wysyłki może ulec wydłużeniu przypadku braku dostępności Towarów w Sklepie Internetowym. Sprzedawca każdorazowo poinformuję o wydłużeniu czasu wysyłki w przypadku przekroczenia terminu o /// dni od szacowanego terminu.
 • 9. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży przez Konsumenta.
 1. Stronom Umowy Sprzedaży przysługuje prawo do rozwiązania Umowy Sprzedaży, a w tym odstąpienia od Umowy Sprzedaży zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i Regulaminem, a w tym zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.)
 2. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, bez podania przyczyn, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, poza wynikającymi z obowiązujących przepisów, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia:
 1. w którym Konsument wszedł w posiadanie Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Towarów;
 2. w którym Konsument lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniego z zamówionych Towarów (w przypadku zamówienia kilku Towarów), w przypadku gdy Towary były dostarczane osobno. 
 1. Konsument nie ponosi kosztów odstąpienia od Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument jest zobowiązany do poniesienia kosztów stanowiących różnicę pomiędzy ceną dostawy Towarów, a najtańszym sposobem dostarczenia oferowanym przez Sprzedawcę, w przypadku gdy Konsument wybrał inny sposób dostawy Towarów niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Towarów.
 1. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży wymaga złożenia oświadczenia. Oświadczenie może zostać złożone:
 1. pisemnie na adres: 80-299 Gdańsk, ul. Feniksa nr 11 lub 
 2. w formie elektronicznej, poprzez wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, które powinno zawierać co najmniej dane identyfikacyjne podane w zamówieniu, oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży oraz numer Zamówienia i datę jego złożenia; oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży należy wysłać na adres markor@markor.com.pl.
 1. Do zachowania terminu z ust. 2. powyżej wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 1. Sprzedawca prześle Konsumentowi, który odstąpił od Umowy Sprzedaży, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży na trwałym nośniku umożliwiającym jego zapisanie.
 2. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy Towary niezwłocznie po odstąpieniu, jednakże nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Termin uważa się za zachowany, jeśli Towary zostaną wysłane przed jego upływem.
 3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie zwrócić Konsumentowi, który odstąpił od Umowy Sprzedaży, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów.
 1. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 2. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towarów lub do czasu dostarczenia dowodów odesłania Towarów, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, jeżeli sam nie zaproponował, że odbierze Towar od Konsumenta.
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów, a w szczególności za naruszenie zabezpieczeń Towarów lub wykonanie wydruków.
 4. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje, gdy:
  1. przedmiotem sprzedaży była rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. przedmiotem sprzedaży była rzecz, która po dostarczeniu zostaje nierozłącznie połączona z innymi rzeczami;
  3. przedmiotem sprzedaży były programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. przedmiotem sprzedaży było dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży i po poinformowaniu Konsumenta przez Sprzedawcę o utracie prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży;
  5. Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.
 • 10. Rękojmia. Reklamacje.
 1. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne i prawne Towarów (rękojmia), które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub które wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarach w tej chwili. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi w przypadku, gdy Konsument wiedział o wadzie Towarów w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. Użytkownik oraz Klient niebędący Użytkownikiem są zobowiązani do oceny stanu Towarów i ich zgodności z Zamówieniem w obecności przewoźnika, w momencie doręczenia przesyłki. W przypadku dostrzeżenia ewidentnych wad lub uszkodzeń przesyłki, odbiorca jest zobowiązany do zażądania protokolarnego otwarcia paczki oraz odpowiednio do sporządzenia protokołu zniszczeń lub nieprawidłowości z przedstawicielem przewoźnika. W przypadku odnotowania wad Towarów po odjeździe przewoźnika, Użytkownik lub Klient niebędący Użytkownikiem są zobowiązani do zawiadomienia przedsiębiorstwa przewozowego, które dostarczyło Towary oraz do zażądania ponownego przyjazdu przewoźnika w celu spisania protokołu zniszczeń. 
 3. Sprzedawca zaleca, aby Konsument dokonał sprawdzenia Towarów zgodnie z ust. 2. powyżej z uwagi na możliwość przyspieszenia procedury reklamacyjnej.
 4. Jeżeli Towar ma Wadę, Konsument pozostaje uprawniony do:
 1. złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie; obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady; Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;
 2. żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady; Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 1. Konsument, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady, może żądać wymiany Towarów na wolne od wad albo usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towarów do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 2. Konsument wykonujący uprawnienia z rękojmi jest zobowiązany do dostarczenia Towarów niezgodnych z Umową Sprzedaży na adres Sprzedawcy. Koszt dostawy Towarów przez Konsumenta pokrywa Sprzedawca.
 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towarów Konsumentowi. 
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania wymiany lub usunięcia wady Towaru albo do oświadczenia o obniżeniu ceny zgłoszonego w reklamacji w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia jej zgłoszenia przez Konsumenta. Sprzedawca przekaże Konsumentowi odpowiedź na reklamację na trwałym nośniku.
 5. Reklamowanie wad polegających na utracie właściwości Towarów, w wyniku upływu czasu jest niedopuszczalne, jeżeli wada powstała po upływie terminu oznaczającego trwałość Towarów.
 6. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towarów. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana w Sklepie Internetowym.
 • 11. Przetwarzanie danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych w związku ze świadczonymi usługami, jak również Umową Sprzedaży, zostało uregulowane w Polityce Prywatności Sklepu Internetowego. 

 • 12. Kupujący niebędący konsumentami.
 1. Postanowienia niniejszego § 12. Stosuje się wyłącznie do Użytkowników oraz Klientów niebędących Użytkownikami, którzy nie są Konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Użytkownikiem lub Klientem niebędącym Użytkownikiem w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy następuje w formie dokumentowej, bez podania przyczyny. 
 3. Korzyści i ciężary oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty, ubytku lub uszkodzenia Towarów przechodzą na Użytkownika lub Klienta niebędącego Użytkownikiem w momencie wydania Towarów przewoźnikowi. 
 4. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona zgodnie z przepisem art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.
 5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w granicach poniesionej szkody, tj. rzeczywistej straty. Sprzedawca nie odpowiada za utracone korzyści. Odpowiedzialność Sprzedawcy zostaje każdorazowo ograniczona do wartości nabytych Towarów. 
 6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Użytkownikiem lub Klientem niebędącym Użytkownikiem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 • 13. Kontakt.
 1. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest za pośrednictwem:
 1. poczty elektronicznej e-mail pod adresem: markor@markor.com.pl lub
 2. formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: www.markor.pl/kontakt lub
 3. telefonicznie pod numerem telefonu: +48 [****]
 1. Wszelkie oświadczenia, dla których w świetle postanowień Regulaminu wymagane jest zachowanie formy pisemnej, w tym oświadczenie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia należy wysłać na adres 80-299 Gdańsk, ul. Feniksa nr 11.
 • 14. Pozasądowe rozwiązywanie sporów.
 1. Użytkownik pozostaje uprawniony do dochodzenia w drodze pozasądowego rozwiązania sporu ze Sprzedawcą, a w szczególności w przypadku nieosiągnięcia celów postępowania reklamacyjnego.
 1. Skorzystanie z pozasądowego rozwiązania sporu ma charakter dobrowolny.
 1. Szczegółowe zasady dotyczące zasad postępowania dostępne są u podmiotów zajmujących się pozasądowym rozpoznaniem sporu.
 1. Konsument ma prawo do dochodzenia roszczeń m.in. w ramach:
 1. zwrócenia się do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązania Sporu;
 2. zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym;
 3. bezpłatnej pomocy Miejskiego lub Powiatowego rzecznika Konsumentów lub organizacji konsumentów, do której statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów jak np. Federacja Konsumentów;
 1. skargi złożonej za pośrednictwem internetowej platformy ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/W przypadku nieuzyskania przez Strony porozumienia w drodze pozasądowych metod rozwiązywania sporów, właściwym do rozstrzygania jest sąd ustalony według siedziby Sprzedawcy.
 • 15. Postanowienia końcowe.
 1. Umowy Sprzedaży zawierane są w języku polskim.
 1. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie postanowień Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Użytkownikowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia oraz dołączenie dowodu zakupu do przesyłki. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego.
 2. Pobieranie lub wykorzystywanie materiałów ze Sklepu Internetowego wymaga zgody Sprzedawcy i nie może naruszać interesów Sprzedawcy, postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa. Agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Sklepie Internetowym w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim jest zabronione. 
 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej lub ochrony własności przemysłowej oraz prawa autorskie do materiałów udostępnionych w Sklepie Internetowym przysługują wyłącznie ich właścicielom bądź podmiotom upoważnionym do korzystania z utworów. Korzystanie z takich materiałów, a w szczególności ich utrwalanie i zwielokrotnianie, wprowadzanie do obrotu, publiczne rozpowszechnianie, modyfikowanie całości oraz pojedynczych fragmentów, łączenie z innymi utworami oraz wprowadzenie do sieci komputerowej jest dopuszczalne wyłącznie za pisemną, pod rygorem nieważności, zgodą ich właścicieli bądź podmiotów upoważnionych do korzystania z utworów i rozporządzania nimi.
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 marca 2020 roku.
 1. Regulamin oraz załączniki stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego.
 1. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w Sklepie Internetowym oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Użytkownika adres e-mail, co świadczy o tym, że Użytkownik mógł zapoznać się z jego treścią.
 1. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 (czternastu) dni od dnia wysłania informacji o zmianie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na Umowy Sprzedaży zawarte przed zmianą.
 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Integralnymi częściami Regulaminu są:
  1. informacja o prawie odstąpienia od Umowy Sprzedaży;
  2. wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży. – Oświadczenie o odstąpieniu

 

Dziękujemy za zgłoszenie, niebawem się z Państwem skontaktujemy.
Oops! Something went wrong while submitting the form
Kontakt
Markor Sp. z o. o.
80-299 Gdańsk
ul. Feniksa 11
NIP: 5842835736, Regon: 525417015
Tel. (58) 555-11-68 do 70
Fax (58) 555-11-68
markor@markor.com.pl
Copyright © 2021 Markor | Polityka prywatności | Regulamin